dissabte, 18 de març del 2023

Posicionament de l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs a propòsit del canvi de comarca de Torà i Biosca


Després d’aprovar el procediment de lectura única, que implica una tramitació parlamentària ràpida o exprés, el Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de març de 2023, va aprovar la llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà.

Des de l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES), reunits i reunides en sengles assemblees generals extraordinàries els dies 13 i 16 de març de 2023, expressem el següent:

1. Lamentem profundament l’actual intent de desmembrament de la comarca de la Segarra en els seus límits administratius.

2. Respectem absolutament la voluntat dels veïns de Torà i de Biosca de decidir el seu futur administratiu comarcal i veguerial.

3. Precisament perquè defensem la voluntat de la ciutadania, invoquem amb convenciment i fermesa el principi democràtic i rebutgem enèrgicament que una mesura com la segregació de Torà i Biosca de la Segarra no hagi estat consultada a la ciutadania. És inadmissible que, disposant del marc i dels instruments legals per fer-ho des de la Llei 10/2014 aprovada pel Parlament de Catalunya al setembre de 2014, els respectius ajuntaments, amb els alcaldes al capdavant, hagin impulsat aquesta decisió sense consultar la ciutadania.

4. Deplorem que el Parlament de Catalunya i els partits que han votat aquesta decisió, els quals durant els últims anys majoritàriament s’han manifestat a favor del dret a decidir i de resoldre democràticament el conflictes, no hagin impulsat una consulta ciutadana perquè els veïns de Torà i de Biosca expressessin lliurement i de manera clara la seva voluntat en un assumpte transcendent a nivell social, d’interès per a la ciutadania i no només institucional. El principi democràtic i la qualitat de la democràcia menen a afavorir sempre que sigui possible la participació ciutadana.

5. Defensem, sobretot des del combat cívic i cultural, la identitat segarrenca configurada al llarg de la Història i que es fonamenta en un conjunt de vivències i sentiments arrelats en una població que avui està adscrita administrativament a diverses comarques, vegueries i províncies. Entenem que les divisions administratives territorials s'han de configurar en base a la història i també en funció de la voluntat dels seus habitants i/o les realitats socioeconòmiques de cada moment.

6. Donem suport a les reivindicacions promogudes des de l'Alta Segarra i la Baixa Segarra i emplacem a les persones que les promouen a repensar conjuntament un horitzó territorial, administratiu i d'autogovern compartit.

7. Considerem que en un mon tan interconnectat i tan interdependent, els ajuntaments de la Segarra, les institucions municipals i comarcals i la seva classe política, han de fer un esforç per pensar en clau comarcal i regional i no només en clau local tal com està succeint tan sovint.

8. Plantegem que la Segarra, com a territori secular de frontera amb identitat pròpia i de transició entre diferents regions del nostre país, ha de repensar la seva futura adscripció regional amb criteris d’accés als serveis públics essencials, particularment de caràcter sanitari i social, d’activitat econòmica i d’identitat cultural, entre d’altres.

9. Finalment, qüestionem la racionalitat i la coherència d’un model territorial que provoca disfuncions i que no es mostra prou eficaç per esdevenir el marc d’una administració pública moderna al servei de la societat. Assenyalem l’absurditat de moure municipis i aprovar canvis comarcals a partir de criteris economicistes no contrastats i de curta volada sense un debat general que porti a un pla territorial en consonància amb els temps que vivim. Un debat que posi sobre la taula el model provincial, les dimensions de les pròpies comarques, la concentració d’ens municipals per despoblament, etc.

* * *


Des de l’EFES seguirem treballant per enfortir la cohesió de la Segarra i dels seus habitants en totes les dimensions possibles perquè estem convençuts que en un mon complex i convuls com l’actual la identitat comunitària és un factor d’equilibri i de benestar personal.

Des de l’EFES emplacem els ajuntaments de Torà i de Biosca a actuar democràticament i a sotmetre directament a la voluntat popular la decisió del canvi de comarca i encoratgem també a la seva ciutadania a promoure les iniciatives participatives que considerin pertinents si els consistoris no ho fan.

La Segarra, 16 de març de 2023


Font: EFES